REGULAMIN

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego funkcjonującego na stronie www.lola-fashion.com.pl jest firma Lola Fashion Bychlew 87a ; 95-200 Pabianice zwana dalej: „ Sklep on-line”.

 2. Sklep on-line umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci internetowej, na swojej stronie internetowej pod adresem :www.lola-fashion.com.pl

 3. Do korzystania z oferty Skepu on-line upoważnione są wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Informacja o produkcie zawiera jego opis, cenę oraz warunki dostawy.

 5. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepie on-line, są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich i zawierającymi podatek VAT.

 6. Sklep on-line zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do sprzedaży i wycofania poszczególnych istniejących produktów ze sprzedaży.

 7. W przypadku zmiany ceny danego produktu, zamówienia złożone przed zmianą ceny, a jeszcze niezrealizowane, zostaną zrealizowane po cenie korzystniejszej dla Kupującego.

 8. Zamieszczone zdjęcia niektórych produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych parametrów występujących w opisie produktu.

 9. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących produktu, należy je zgłosić do Sklepu on-line, przy składaniu lub potwierdzaniu zamówienia.

 10. W przypadku produktów oznaczonych, jako „promocja" bądź produktów oznaczonych, jako „wyprzedaż" o kolejności realizacji zamówień decyduje kolejność wpłynięcia potwierdzonych zamówień na te produkty w elektronicznym systemie sprzedaży.

 11. Produkty przecenione nie podlegają zwrotowi, ani wymianie.

 12. Ilość produktów w cenach promocyjnych lub w cenach z wyprzedaży jest ograniczona.

 13. Koszt dostawy przesyłki zawsze wyświetlany podczas składania zamówienia

 14. Wysłanie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy.

 15. . Kupujący, wysyłając zamówienie do Butiku on-line oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, co potwierdza w momencie wypełnienia formularza zamówienia.

 16. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu przez Kupującego, Sklep on-line jest uprawniony do unieważnienia złożonego zamówienia.

 17. Złożenie zamówienia lub wysłanie zapytania ze stron Sklepu on-line, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie podanych w formularzu lub wiadomości elektronicznej wszelkich danych, a w szczególności adresu e.mail i numeru telefonu.

 18. Podane przez Kupującego dane, w tym adres e.mail jak i numer telefonu zostaną wykorzystane do realizacji umowy.

 19. Podane numery telefonu zostają również udostępniane kurierowi firmy spedycyjnej realizującej przesyłkę, w celu ułatwienia kontaktu z Kupującym w przypadku trudności z dostarczeniem przesyłki na wskazany przez Kupującego adres.

 20. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu on-line

 21. Prawidłowo wypełniony formularz zamówienia (lub e.mail) powinien zawierać następujące dane:

  1. imię i nazwisko Kupującego,

  2. dokładny adres Kupującego,

  3. adres poczty elektronicznej Kupującego,

  4. numer telefonu Kupującego (stacjonarnego lub komórkowego).

 22. Domyślnie przyjmuje się, że adres Kupującego jest tożsamy z adresem dostawy. Jeśli Kupujący życzy sobie, aby było inaczej, zobowiązany jest poinformować o tym Sklep on - line i umieścić dokładny adres dostawy w odpowiednich polach formularza lub w e.mailu.

 23. W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących przesłanych formularzy, jak również okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sklep on-line zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji, zmiany warunków zamówień lub anulowania zamówienia, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego.

 24. Nieprawidłowo wypełnione formularze mogą nie zostać rozpatrzone przez Sklep on-line, o czym Sklep on-line nie ma obowiązku informować Kupującego.

 25. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok.

 26. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14.00 oraz w soboty, niedziele i święta, rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.

 27. Każde zamówienie jest potwierdzane przez Sklep on-line.

 28. Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu oraz adresu e.mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

 29. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia w terminie dłuższym niż 48 godzin (w ciągu dni roboczych), zamówienie może zostać anulowane przez Sklep on-line.

 30. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 24 godzin do 31 dni roboczych, o ile podczas potwierdzania zamówienia nie nastąpią inne uzgodnienia pomiędzy Kupującym a Sklepem on-line

 31. Termin dostawy jak i jej sposób będzie ustalany bezpośrednio z Kupującym.

 32. Strony dopuszczają możliwość wskazania innego niż przewidziany w niniejszym Regulaminie sposobu dostawy lub miejsca odbioru.

 33. Każde potwierdzone zamówienie Kupującego traktowane jest, jako całość i jest wysyłane na podany przez Kupującego adres jedną przesyłką.

 34. W przypadku większych zamówień Sklep on-line zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach, po uprzednim uzgodnieniu takiej wysyłki z Kupującym.

 35. W przypadku małych zamówień Sklep on-line dopuszcza łączenie zamówień, zgodnie z ustaleniami zawartymi z Kupującym.

 36. Wszelkie zmiany dotyczące sposobu dostawy wymagają pisemnego zgłoszenia do Sklepu on-line za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz potwierdzenia, tą samą drogą, przez Sklep on-line.

 37. Realizacja zamówienia nastąpi wówczas, gdy towar dostępny jest na magazynie Sklepu on-line.

 38. W przypadku niedostępności części lub całości produktów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany o stanie realizacji zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji:

  1. częściowa realizacja zamówienia,

  2. zaproponowanie zamiennika brakującego towaru,

  3. wydłużenie czasu oczekiwania,

  4. anulowanie częściowe lub całościowe zamówienia.

 39. Kupujący może dokonać zmian w zamówieniu do momentu wystawienia rachunku.

 40. Kupujący może anulować złożone zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sklep@lola-fashion.com.pl

 41. Przy anulowaniu zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, potrzebna dla celów dowodowych jest forma nadania (żądanie potwierdzenia przeczytania
  wiadomości przez odbiorcę oraz nadanie wysokiego priorytetu wiadomości).

 42. Kupujący nie może zmienić ani anulować zamówienia, które już zostało wysłane do niego Pocztą Polską lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 43. Sklep on-line wystawia dokumenty sprzedaży dla Kupującego, w postaci faktury VAT lub paragonu fiskalnego

 44. Kupujący upoważnia Sklep on-line do wystawiania faktur VAT bez podpisu Kupującego.

 45. W przypadku konieczności zamieszczenia na fakturze innych danych niż podane w formularzu rejestracyjnym należy pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sklep@lola-fashion.com.pl i poinformować Sklep on-line o wprowadzonych zmianach.

 46. Rozliczenie transakcji następuje przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Sklep on-line.

 47. Zamówione towary są dostarczane do Kupującego poprzez przedstawiciela firmy kurierskiej, lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 48. Obowiązkiem Kupującego jest sprawdzenie zawartości i stanu przesyłki w momencie odbioru, w obecności kuriera.

 49. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w przypadku ich zgłoszenia kurierowi w momencie odbioru towaru, a warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie przez Kupującego wraz z kurierem protokołu reklamacyjnego z zaistniałego zdarzenia.

 50. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych w transporcie, Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia towaru, a jednocześnie zobowiązany jest natychmiast sporządzić protokół ze zdarzenia w obecności kuriera, po czym niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji Sklep on-line.

 51. W przypadku zamówień, które nie zostały zrealizowane z winy Kupującego, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego, Sklep on-line zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami transportu przesyłki.

 52. W przypadku ewentualnego stwierdzenia w trakcie użytkowania produktu, wady fabrycznej, Kupujący może złożyć reklamację w Sklepie on-line

 53. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest zgłoszenie reklamacyjne przesłane przez Kupującego w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres sklep@lola-fashion.com.pl lub przesyłki listownej potwierdzonej na adres Lola Fashion Gramsz Judyta, Bychlew 87c ; 95-200 Pabianice wraz z załączonym paragonem zakupu towaru (lub faktura VAT), któregy Kupujący otrzymuje przy odbiorze towaru.

 54. W przypadku, gdy Kupujący złoży zgłoszenie reklamacyjne w Sklepie on-line, Kupującemu zostanie wskazany adres, na jaki powinien zostać przesłany reklamowany towar wraz dowodem zakupu. Koszt wysyłki ponosi składający reklamację. Po uznaniu reklamacji za zasadną koszt wysyłki zostanie zwrócony Kupującemu, a pozbawiony wad produkt (ewentualnie wymieniony na nowy, wolny od wad lub naprawiony) zostanie odesłany Kupującemu bezpłatnie.

 55. W przypadku stwierdzenia, że uszkodzenie wynika z niewłaściwego użytkowania towaru, lub innych przyczyn niezawinionych przez projektanta jak i Sklep on-line, Kupujący zobowiązany jest pokryć koszt odesłania towaru z powrotem pod swój adres. Jeśli Kupujący wykaże chęć naprawy produktu przez producenta i jeśli będzie to możliwe od strony technicznej, zostanie to wykonane na odrębne zlecenie Kupującego i za odrębną opłatą.

 56. Sklep on-line uwzględnia reklamacje z tytułu rękojmi wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

 57. Sklep on-line informuje, że reklamacja bezzasadna, jak również nieopisana
  reklamacja jest odpłatna, wówczas towar pozostający w Sklepie on-line może zostać wydany Kupującemu jedynie na podstawie opłacenia faktury serwisowej przez Kupującego, który zgłosił reklamację.

 58. W przypadkach nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego, Kupujący zobowiązuje się zwrócić poniesione przez Sklep on-line wszystkie koszty związanych z rozpatrzeniem zgłoszenia reklamacyjnego (koszt transportu towaru, a w razie zaistniałej konieczności, koszt dojazdu serwisu lub rzeczoznawcy celem dokonania oględzin). Kupujący zostanie obciążony kosztami na podstawie wystawionej faktury VAT , którą zobowiązuje się uregulować w terminie, bez dodatkowego wezwania do zapłaty.

 59. Zgodnie z ustawą z obowiązującymi przepisami, Kupujący może bez podania przyczyny zrezygnować z zakupionego towaru w ciągu 7 dni od daty odebrania przesyłki.

 60. Kupujący poprzez przyjęcie przesłanej przesyłki oświadcza, iż został poinformowany o prawie do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia. Za moment zawarcia umowy uważa się datę wystawienia przez Sklep on-line dowodu zakupu (paragon, faktura VAT).

 61. Zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie był w żaden sposób używany, nie nosi znamion używania, jak również, jeśli nie zostało naruszone oryginalne opakowanie produktu.

 62. Do usługi szycia na miarę doliczane jest 50% wartości towaru, a taki produkt nie podlega zwrotowi. Poprawki są wliczone w cenę.

 63. W przypadku rozpoczęcia świadczenia usług, Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

 64. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia przez Kupującego od umowy bez podania przyczyn, Kupujący jest zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia na piśmie do Lola Fashion , Bychlew 87a 95-200 Pabianice , w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty wydania przez Sklep on-line towaru. Kupujący zobowiązuje się wskazać w oświadczeniu numer rachunku bankowego, na który mają zostać zwrócone pieniądze, Sklep on-line skontaktuje się z Kupującym, celem ustalenia dogodnej formy zwrotu towaru:

  1. świadczenia stron ulegają zwrotowi w przypadku rozwiązania umowy w stanie niezmienionym,

  2. w przypadku stwierdzenia naruszeń, umowa nie zostaje rozwiązana, a przedmiot umowy nie podlega zwrotowi,

  3. w przypadku rozpoczęcia procesu użytkowania dostarczonego produktu, świadczenia stron nie ulegają zwrotowi,

  4. zwrot towaru odbywa się na koszt Kupującego,

  5. zwroty dokonywane na koszt Sklepu on-line nie będą przyjmowane,

  6. otrzymanie od Kupującego naruszonego przedmiotu podlega procedurze reklamacyjnej - procedura reklamacyjna, w przypadku otrzymania przez Sklep on-line naruszonego przedmiotu przebiega zgodnie z obowiązującym prawem.

 65. Sklep on-line zobowiązuje się do poświadczenia na piśmie zwrotu świadczenia Kupującego poprzez dokument zwrotu (faktura-korekta). Kupujący zobowiązuje się jednocześnie do podpisania wystawionej przez Sklep on-line faktury-korekty odesłania jej do Lola Fashion, Bychlew 87a 95-200 Pabianice ,co warunkuje zwrot świadczenia pieniężnego.

 66. Sklep on-line nie przyjmuje zwrotów za pobraniem, jak również zwrotów niepoprzedzonych pisemną deklaracją zwrotu.

 67. Sklep on-line zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Kupującego, zwracającego zamówienie bez podania przyczyn.

 68. Sklep on-line zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą
  Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

 69. Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby publikowane na stronach internetowych Sklep on-line informacje były aktualne. Sklep on-line nie gwarantuje, że dane nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą być jednak podstawą do roszczeń cywilno-prawnych.

 70. Sklep on-line zastrzega prawo do nie zrealizowania zamówienia, jeśli cena jest wynikiem pomyłki lub z innych powodów ekonomicznych lub informatycznych.

 71. Informacje o produktach zamieszczone na stronach internetowych Sklepu on-line, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i prawa handlowego.

 72. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

 73. Ewentualne spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby właściciela Sklepu on-line - firmy Lola Fashion.

 74. Sklep on-line stara się dbać o to, aby Kupujący mógł posiąść wiedzę niezbędną do właściwego użytkowania zakupionego produktu, a tym samym, aby pomóc Kupującemu uniknąć uszkodzeń wynikających z zaniedbań w użytkowaniu.

 75. Wszelką korespondencję, opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu on-line prosimy przesyłać na adres Lola Fashion, Bychlew 87a 95-200 Pabianice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres sklep@lola-fashion.com.pl

 76. Sklep on-line odpowie na każdy e.mail, a także udzieli chętnie konsultacji telefonicznych, w przypadku wątpliwości prosimy pisać pod adresem kontakt@lola-fashion.com.pl lub dzwonić pod numer telefonu: +48 507 403 730 .

 77. W razie zagubionego numeru konta: 38 2490 0005 0000 4500 5944 3137