REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOLA-FASHION.COM.PL

 

§1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie nazwy oznaczają:

COOKIES – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik

DNI ROBOCZE – oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28)

KLIENT – oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę

KODEKS CYWILNY - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)

KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

KONTO – oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Usługobiorcy panel administracyjny w sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie sklepu internetowego, umożliwiający Usługobiorcy składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych oraz zarządzanie zamówieniami i adresami

KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawcy

PRAWO POLSKIE – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

PRAWO PRZEWOZOWE – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 ze zm.)

PRODUKT/TOWAR – oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą

PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową

REGULAMIN – niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawcę

SKLEP -oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową lola-fashion.com.pl w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów na odległość

SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – oznacza właścicielkę sklepu internetowego lola-fashion.com.pl - Judytę Gramsz, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą JUDYTA GRAMSZ LOLA-FASHION z siedzibą w Bychlewie 87A (kod pocztowy: 95-200 Pabianice), posługującą się numerem NIP 7311953384, numerem REGON 100982595, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki

TRADYCYJNA FORMA PISEMNA – oznacza stworzenie zmaterializowanego dokumentu zawierającego własnoręczny podpis

USŁUGA – oznacza działanie podejmowane na podstawie umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy

USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę

UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej lola-fashion.com.pl

§2. Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem działalności Sklepu lola-fashion.com.pl jest handel detaliczny produktami, w tym odzieżą, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. Określony w zdaniu poprzednim przedmiot działalności Sklepu realizowany jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca/Usługodawca są następujące:

 1. minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024x768 pikseli,

 2. połączenie z siecią internet,

 3. prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3,

 4. włączona obsługa JavaScript oraz cookies,

 5. czynna skrzynka poczty elektronicznej.

 1. Klientami Sklepu mogą być zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.

 2. Sprzedawca informuje, że warunkiem złożenia zamówienia oraz rejestracji w sklepie lola-fashion.com.pl jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ich zaakceptowanie. W przypadku, jeśli Użytkownik nie akceptuje jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca uprzejmie prosi o nieskładanie zamówień oraz niezakładanie konta. Niniejsze postanowienie winno być interpretowane z uwzględnieniem treści §9 ust. 4 niniejszego Regulaminu.

 3. Prezentacja na stronach sklepu internetowego towarów stanowi zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z przepisem art. 71 Kodeksu cywilnego).

 4. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej lola-fashion.com.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 5. Zakazane jest dostarczanie do sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.

§3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną

 1. Użytkownik może zawierać z Usługodawcą umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę.

 2. Świadczona przez Usługodawcę usługa elektroniczna jest bezpłatna i polega na na prowadzeniu konta w sklepie internetowym.

 3. W celu utworzenia konta w Sklepie, kliknąć należy na pole z napisem „Zaloguj”, następnie podać adres poczty elektronicznej i kliknąć na pole z napisem „Zarejestruj się”. Po przejściu do podstrony z formularzem rejestracyjnym uzupełnić należy puste pola dotyczące danych osobowych i ponownie kliknąć na pole z napisem „Zarejestruj się”.

 4. W celu utworzenia konta, konieczne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych:

 1. imienia,

 2. nazwiska,

 3. adresu e-mail,

 4. hasła.

 1. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym lola-fashion.com.pl zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Użytkownika od Usługodawcy wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie założenia konta w Sklepie (nadanej po wypełnieniu i zatwierdzeniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego poprzez kliknięcie na pole z napisem „Zarejestruj się”). Umowa, o której stanowi zdanie poprzednie, zawierana jest na czas nieokreślony.

 2. Usługobiorca może w każdym czasie zakończyć świadczenie na jego rzecz usługi elektronicznej przez Usługodawcę, usuwając swoje konto ze sklepu. Usunięcie przez Usługobiorcę konta ze sklepu internetowego oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

§4. Przyjmowanie i realizacja zamówień towarów

 1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową lola-fashion.com.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

 2. Użytkownik może składać zamówienia w następujących formach:

 1. za pomocą konta w sklepie,

 2. telefonicznie.

 1. W celu złożenia w sklepie zamówienia za pomocą konta, należy:

 • po wybraniu odpowiedniego dla siebie towaru (poprzez najechanie kursorem na jego zdjęcie) kliknąć na znak graficzny koszyka, aby umieścić w ten sposób towar w wirtualnym koszyku;

 • kliknąć na widoczny w prawym górnym rogu strony lola-fashon.com.pl napis Koszyk Zakupów, aby przejść do podstrony z danymi dotyczącymi nazwy, ceny i liczby zamówionych towarów;

 • kliknąć na pole z napisem „Zamówienie”, aby przejść do podstrony z rubrykami dotyczącymi danych teleadresowych;

 • po uzupełnieniu danych teleadresowych zatwierdzić je klikając na pole z napisem „Zapisz”;

 • potwierdzić adres wysyłki oraz dane do paragonu bądź faktury klikając na pole z napisem „Dalej”;

 • wybrać opcję dostawy i zatwierdzić ją ponownie klikając na pole z napisem „Dalej”;

 • wybrać metodę płatności;

 • przekazać treść zamówienia Sprzedawcy poprzez kliknięcie na pole z napisem „Potwierdzam zamówienie”.

 1. Dane teleadresowe, których podanie jest niezbędne, aby prawidłowo złożyć zamówienie, są następujące:

 1. adres korespondencyjny,

 2. kod pocztowy,

 3. miasto,

 4. kraj,

 5. nr telefonu,

 6. firma (w przypadku Użytkownika składającego zamówienie w ramach działalności gospodarczej).

 1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Użytkownika, który złożył zamówienie, wiadomości e-mail od Sprzedawcy zawierającej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.

 2. W celu korekty błędnie wprowadzonych do formularza zamówienia danych należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie bądź drogą mailową.

 3. W przypadku sprzedaży promocyjnej bądź wyprzedaży liczba towarów jest ograniczona. W takiej sytuacji realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na towary, aż do wyczerpania się ich zapasów.

 4. Zgodnie z treścią przepisu art. 12 ust. 2 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 ze zm.), jeżeli Sprzedawca nie będzie mógł spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy sprzedaży, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

 5. Kupujący może anulować złożone zamówienie bądź dokonać w nim zmian pod numerem telefonu 732 888 960, do momentu wysłania zamówionego towaru przez Sprzedawcę.

 6. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.

 7. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

 1. gotówką za pobraniem;

 2. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy;

 3. szybkim przelewem za pomocą systemu przelewy24.pl.

 1. Sprzedawca informuje, że jego rachunek bankowy na który należy dokonywać przedpłat w przypadku wyboru płatności przelewem prowadzony jest przez bank AliorBank pod numerem 38 2490 0005 0000 4500 5944 3137.

 2. Towar dostarczany jest Kupującemu niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

§5. Dostawa towaru

 1. Zamówione towary dostarczane są wyłącznie za pośrednictwem profesjonalnej firmy kurierskiej „KURIER TEFO” (zawodowo zajmującej się transportem drogowym towarów).

 2. Zgodnie z treścią art. 429 Kodeksu cywilnego „kto powierza wykonanie czynności drugiemu, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, chyba że nie ponosi winy w wyborze albo że wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności”, jednak nie wyłącza to odpowiedzialności Sprzedawcy za uszkodzenie przesyłki w transporcie w przypadku, jeżeli uszkodzenie nastąpi na skutek przyczyn występujących po stronie Sprzedawcy (np. na skutek błędnego zabezpieczenia przesyłki przez Sprzedawcę).

 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Kupujący ma prawo (zgodnie z ustawą Prawo przewozowe) do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawca zaleca przesłanie tego dokumentu (ewentualnie jego kopii) na adres siedziby Sprzedawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.

 4. Koszty sposobów dostawy dostępnych do wyboru w Sklepie są następujące:

 1. firma kurierska „KURIER TEFO” przy wyborze płatności przelewem – 14,00 zł;

 2. firma kurierska „KURIER TEFO” przy wyborze płatności przy odbiorze przesyłki – 25,00 zł.

§6. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Kupujący będący Konsumentem może odstąpić bez podania przyczyny od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 10 (dziesięciu) dni od dnia otrzymania towaru. Odstąpienie możliwe jest tylko wtedy, gdy towar znajduje się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 2. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na adres jego siedziby, wskazany w §1 niniejszego Regulaminu.

 3. Sprzedawca zwraca kwotę uiszczoną przez Konsumenta tytułem zapłaty (bez kosztów wysyłki jeśli towar został wysłany) w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Konsumenta od umowy, w zależności od wyboru Konsumenta przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta albo przekazem pocztowym na adres podany przez Konsumenta. Koszty odesłania towaru przez Konsumenta nie są zwracane.

 4. Do zachowania terminu, o którym stanowi ust. 1 niniejszego paragrafu, wystarczy wysłanie do Sprzedawcy przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej. Oświadczenie to wysłać należy pocztą tradycyjną na adres siedziby Sprzedawcy albo pocztą elektroniczną na adres:sklep@lola-fashion.com.pl. Konsument ma możliwość skorzystania ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu, udostępnionego przez Sprzedawcę tutaj.

 5. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

 1. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

 2. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

 3. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

 4. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

 5. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu 10 dni od dnia zawarcia umowy.

 1. Sprzedawca informuje, iż nie handluje prasą oraz nie świadczy usług w zakresie gier hazardowych.

 2. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru paragonu albo faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy.

§7. Reklamacje i wymiany towarów

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za niezgodność towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym przez przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz. 1176 ze zm.).

 2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem 732 888 960, w tradycyjnej formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy, pocztą elektroniczną na adres: sklep@lola-fashion.com.pl).

 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Konsumenta.

 4. Reklamowany produkt odsyłać należy na adres siedziby Sprzedawcy, określony w §1 niniejszego Regulaminu.

 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta, Sprzedawca doprowadza towar do stanu zgodnego z umową sprzedaży zgodnie z żądaniem Konsumenta poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę towaru na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Konsumenta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z treścią żądania Konsumenta, obniży cenę lub zwróci pełną należność za reklamowany towar.

 6. Konsument może składać reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru, jednak traci uprawnienia reklamacyjne z tego tytułu w przypadku jeśli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.

 7. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.

 8. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 9. Wymiana towaru na inny rozmiar jest możliwa po wcześniejszym ustaleniu.(za wymianę towaru koszt wysyłki ponosi kupujący)

§8. Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy) bądź tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu do siedziby Usługodawcy).

 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 7 dni od dnia jej otrzymania.

 3. Usługodawca nie rozpatruje reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną złożonych po upływie dwóch miesięcy od stwierdzenia przez Usługobiorcę przyczyny reklamacji.§9. Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego umów jest sąd właściwy według przepisów prawa polskiego.

 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców za pośrednictwem sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy/Usługodawcy.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 ze zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r. poz. 1204 ze zm), ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 ze zm.).

 4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 5. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni przed dniem wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia. W wypadku, jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze sklepu internetowego.

 6. Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin promocji nie stanowi inaczej.

 7. Niniejszy Regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na podstronę http://lola-fashion.com.pl/sklep/pl/content/3-Regulamin i dokonanie wydruku.

 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia .. kwietnia 2014 r.